2006-10-10

Esperanto - complemento

Estes dois textos abaixo são traduções dos primeiros parágrafos do último artigo respectivamente para o Esperanto e para o Arcaicam Esperantom (em Esperanto: Arĥaika Esperanto, criado por Manuel Halvelik).

São apenas exemplos. =)

--------

Antaŭ iom da tempo mi volas skribi pri la Esperanto.

Kutime traktata per antaŭjuĝo, nekonfideco kaj nesciigo, la Esperanto estas la planlingvo plej parolata kaj plej bone planita el la homa historio. Estis planita de Ludwik Zamenhof je 1887 (mil okcent okdek sep), sed akiris propran vivon tra la jardekoj.

Ĝia lernado estas dekope pli rapide ol la lernado de la angla, kaj eble estas akiri bonecgradon neakireblan en la angla (aŭ alia ajn etna lingvo) de nenata parolanto.

— Kial?

Nur ĉar neniam iu estos pli bona fluparolanto ol nata parolanto. Ĉiam estos parolmaniero – ne signifas, ke ne estas parolmaniero de nata parolanto, sed ĝia estas la «ĝusta parolmaniero»...


--------

Antez iohem da tempo mihi volams scribir pri Esperantom.

Cutime tractatam per antezyughom, necomphidetzom cay nestziagom, Esperantom estat planlingvom pley parolatam cay pley bone planitam el homam historiom. Estit planitam de Ludwik Zamenhof ye 1887 (mil octzent ocdec sep), sed aquirit propran vivon tra la yardecoym.

Eghies lernadom estat decope pli rapide ol lernadom angles, cay eble estat aquirir bonetzgradon neaquireblan en anglam (aw alia ayn etnam lingvom) de nenatam parolantom.

— Cuyal?

Nur char nemyahem iu estot pli bonam phluparolantom ol natam parolantom. Cheyahem estot parolmanierom – ne signiphat, que ne estat parolmanierom de natam parolantom, sed eghies estat «ghustam parolmanierom»...